Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken. Lees ons Privacystatement.
 • Ruim 40 activiteiten
 • Voor ieder wat wils
 • Gemakkelijk en snel
Bel ons: 0517 380 680

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot
  de start van het voortgezet onderwijs.
 2. De overeenkomst van kinderopvang wordt gesloten tussen de Stichting en de consument.
 3. Met uitzondering van het sluiten van de overeenkomst van kinderopvang bedoeld in lid 2, kan elk
  der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan derden
  overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft de Stichting geen toestemming van de consument voor
  het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de consument voor het
  inschakelen van derden voor het doen van betalingen.

ARTIKEL 3 – De kennismaking

 1. De Stichting biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan, die voldoende
  gedetailleerd is om de consument bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen
  de ondernemingen in kinderopvang te kunnen laten maken.
 2. De informatie bevat ten minste de volgende elementen:
  • de aard en omvang van de in of via de Stichting te verlenen opvang en eventuele extra
   diensten; soort opvang, aanbod voor hoeveel en welke tijdsduur, eventueel met een
   minimum; eventuele mogelijkheden van flexibele opvang; plaatsingsprocedure.
  • (een samenvatting van) het door de Stichting in kinderopvang ontwikkelde pedagogisch
   beleidsplan, waarin kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt
   omschreven; de mededeling dat de uitgebreide versie van het pedagogische beleidsplan op
   aanvraag beschikbaar is;
  • de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal oudergesprekken
   dat er in principe per jaar wordt gehouden;
  • het hygiënebeleid, veiligheidsbeleid, medisch handelen, ziektebeleid en privacy;
  • de wijze waarop de Oudercommissie vorm gegeven wordt;
  • de op dit moment geldende prijs van alle reguliere en eventuele extra diensten inclusief de
   hoogte van de annuleringskosten en de voorwaarden waaronder annulering mogelijk is; de
   wijze van betaling;
  • de klachtenprocedure;
  • de opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd.
  • de getalsverhouding tussen groepsleiding en aantal kinderen per leeftijdscategorie;
  • informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte;
  • de openingstijden en –dagen, alsmede de tijden waarop de kinderen ontvangen worden en
   de opvang verlaten. Hieronder is begrepen, indien van toepassing, informatie over de wijze
   waarop de afstand tussen school en de Stichting overbrugd wordt (wijze van vervoer en al
   dan niet onder begeleiding) en afspraken over het al dan niet zelfstandig naar huis gaan.
   Verder is hieronder begrepen, indien van toepassing, informatie over de opvang tijdens
   vakantiedagen en extra vrije dagen van de school;
  • de al dan niet door de Stichting te verzorgen voeding en, zo ja de eventuele mogelijkheid
   van het maken van specifieke afspraken over de voeding en verzorging;
 3. De consument kan zich via een inschrijfformulier schriftelijk dan wel elektronisch aanmelden als
  geïnteresseerde bij de onderneming in kinderopvang voor een bepaalde soort opvang voor een
  bepaald kind voor een bepaalde tijdsduur.

ARTIKEL 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren diensten om een
  definitieve keuze door de consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod bevat minimaal dezelfde informatie-elementen als genoemd in artikel 3 alsmede:
  • de naam en leeftijd van het kind;
  • de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing alsmede de tijdsduur;
  • overige specifieke afspraken tussen de Stichting en consument over de voeding en
   verzorging van het kind;
  • de aangeboden medische handelingen (zie artikel 11 lid 2), indien de consument daarom
   heeft verzocht en de Stichting beschikt over de mogelijkheden daartoe.
  • de mededeling dat de Stichting op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens
   zal omgaan en deze niet aan derden ter beschikking zal stellen, behoudens bij wet
   vastgelegde uitzonderingen.
 3. De consument moet binnen de door de Stichting gestelde redelijke termijn laten weten of hij of zij
  het aanbod al dan niet aanvaardt.
 4. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en gaat vergezeld van een
  exemplaar daarvan.
 5. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk.
  Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de consument een exemplaar van
  het aanbod voorzien van zijn of haar handtekening aan de Stichting retourneert en de Stichting
  deze heeft ontvangen. De Stichting bevestigt de overeenkomst aan de consument. Daardoor
  ontstaan, anders dan door het insturen van het inschrijfformulier (zie artikel 3 lid 3), ook voor de
  consument verplichtingen.
 2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

ARTIKEL 6 – Het plaatsingsgesprek

 1. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing wordt de consument uitgenodigd voor een
  plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van
  de consument en zijn of haar kind besproken. De Stichting en de consument spreken daarbij af om
  elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke
  aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding,
  ziekte en dergelijke).
 2. De Stichting wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:
  • de Stichting gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder
   te communiceren;
  • de consument als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door
   zijn of haar kind.
 3. Stichting en consument bevestigen de bij het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk.

ARTIKEL 7 – Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het kind. De
  overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het
  voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk anders is
  overeengekomen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst, wordt dit door
  beide partijen schriftelijk bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval
  van toepassing.
 3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw
  ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de kinderopvang kan beïnvloeden hebben
  de consument en de Stichting het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
 4. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst, hetzij een gedeelte van de overeenkomst, te
  beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke, met in achtneming van
  een opzegtermijn van één maand tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de
  Stichting van dit recht gebruik wil maken kan de Stichting, onverlet de overige rechten op grond van
  deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst slechts gemotiveerd opzeggen.
 5. De Stichting kan de overeenkomst met een consument die twee maanden niet heeft betaald, per
  aangetekende brief of persoonlijke aanzegging met ontvangstbevestiging, direct opzeggen. De
  consument wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke
  betaling.

ARTIKEL 8 – Toegankelijkheid

 1. De Stichting is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat
  tussen de Stichting en consument.
 2. De Stichting behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur
  van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een
  gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de Stichting en een normale opvang
  van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht.
 3. Wanneer de consument het niet eens is met de door de Stichting geweigerde toegang op grond van
  het lid 2, kan hij dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de
  Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de Geschillencommissie is
  bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag de Stichting de plaats niet
  opzeggen en blijft voor de consument de verplichting in stand om te betalen overeenkomstig artikel
  13 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft
  vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de
  overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden
  opgevangen, heeft de Stichting het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke
  termijn de toegang te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De Stichting kan dan naar
  vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.
 5. De Stichting en consument zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de
  kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.

ARTIKEL 9 – De prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
 2. Prijswijzigingen worden door de Stichting tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die
  minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 7 lid 4).

ARTIKEL 10 – Annulering

Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst
heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten
verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor
twee maanden.

ARTIKEL 11 – De Dienst

 1. De Stichting staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang
  beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.
 2. De Stichting treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de Stichting optimaal geschikt
  is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang van kinderen.
 3. De Stichting kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te
  bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet op de beroepen in de
  individuele gezondheidszorg. Indien de Stichting daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen onderworpen aan de hiervoor uit het BW voortvloeiende wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en
  informatieplicht en een geheimhoudingsplicht.
 4. De consument is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De Stichting is vervolgens
  verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen
  uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
 5. Het moment waarop bij buitenschoolse opvang de verantwoordelijkheid voor het kind overgaat van
  de consument of andere volwassene op de Stichting en het moment waarop de
  verantwoordelijkheid voor het kind weer overgaat van de Stichting naar de consument of andere
  volwassene, is afhankelijk van de wijze waarop het kind naar de buitenschoolse opvang komt en
  deze verlaat. Hierover worden tussen de Stichting en consument schriftelijk eenduidige afspraken
  gemaakt.
 6. De Stichting kan van de consument eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde
  schriftelijk vastlegt.
 7. De Stichting en de consument dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over
  het kind.
 8. De Stichting houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de
  andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de consument.
 9. De Stichting kan de consument wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op
  tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet-nakoming van de
  overeenkomst.


ARTIKEL 12 – Vakmanschap en materiële verzorging

 1. De Stichting staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang
  worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van
  deugdelijk materiaal. De Stichting in kinderopvang voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het
  gebied van kwaliteit en veiligheid.
 2. Personen werkzaam bij de Stichting zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag,
  afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring
  aan de Stichting vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op dat moment
  van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien de Stichting redelijkerwijs mag vermoeden
  dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt
  de Stichting dat de werknemer, binnen een door de Stichting vast te stellen termijn, opnieuw een
  verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

ARTIKEL 13 – De betaling / Niet-tijdige betaling

 1. Betaling vindt plaats via een maandelijkse automatische incasso.
 2. De consument is verantwoordelijk voor voldoende saldo op de rekening, zodat de betaling tijdig aan
  de Stichting kan worden voldaan.
 3. Indien een consument betaalt aan een door de Stichting ingeschakelde derde overeenkomstig
  artikel 2 lid 4 geldt dit voor de consument als bevrijdende betaling. Inschakeling door de consument
  van een derde voor het doen van betalingen ontslaat de consument niet van zijn
  betalingsverplichting.
 4. De consument is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De Stichting zendt na het
  verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. De
  Stichting waarschuwt de consument daarbij dat als er dan nog geen betaling plaats vindt de
  overeenkomst onmiddellijk kan worden opgezegd.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de Stichting gerechtigd zonder aankondiging de
  wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
 6. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de Stichting ervoor kiezen een betalingsregeling
  aan te bieden.


ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid Stichting en consument

Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 15 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de Stichting tijdig nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft
  kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig
  indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten terzake
  verliest.
 2. De Stichting behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen
  of wijzigen van deze procedure bestaat Ouderbetrokkenheid in de zin van artikel 1 van deze
  Algemene Voorwaarden.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling van artikel 16.

zie www.kinderopvangfriesland.nl voor klachtenprocedure

ARTIKEL 16 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en de Stichting over de totstandkoming of de uitvoering van
  overeenkomsten met betrekking tot door de Stichting te leveren of geleverde diensten en zaken
  kunnen zowel door de consument als door de Stichting aanhangig worden gemaakt bij de
  Geschillencommissie Kinderopvang, Borderwijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie in behandeling genomen, indien de consument zijn
  of haar klacht eerst schriftelijk bij de Stichting heeft ingediend. De Stichting reageert schriftelijk
  binnen een termijn van 4 weken. Als u niet heeft geklaagd bij de ondernemer of de klachttermijn(en)
  heeft verschreden, kan de Commissie – wanneer de ondernemer daarom verzoekt – besluiten geen
  inhoudelijke uitspraak over uw klacht te doen.
 3. Nadat de klacht schriftelijk bij de Stichting is ingediend, moet het geschil uiterlijk 12 maanden na het
  ontstaan daarvan (zie artikel 15 lid 3) bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Kosten die voortvloeien uit een aanhangig gemaakte klacht, komen voor rekening van geklaagde.
 5. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Stichting
  aan deze keuze gebonden. Indien de Stichting dit wil doen, moet de consument schriftelijk
  gevraagd worden zich binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. De
  Stichting dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal
  achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
  geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
  De beslissingen van de Geschillen commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
  behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. Uitsluitend de Nederlandse rechtbank dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing

Ruim 40 activiteiten Wij hebben activiteiten door heel Noord-Nederland.
Voor ieder wat wils We hebben een groot aanbod aan activiteiten. Voor ieder wat wils!
Gemakkelijk en snel Er is altijd een activiteit in de buurt. Boek gemakkelijk en snel.